Övrigt

Officiellt uttalande från Islamiska Shiasamfunden i Sverige (ISS) gällande smedjans reportageartikel

Islamiska Shiasamfunden i Sverige, vår värdegrund och våra medlemsorganisationer

Måndag den 20:e mars 2017 publicerade Smedjan en reportageartikel av författaren Sofie Löwenmark. Artikelns fokus ligger på al-Hadi Ungdomsförening (AHU) och ett par predikanter denna förening tidigare haft samröre med. I artikeln vidhåller Sofie Löwenmark att AHU är en av Islamiska Shiasamfundens (ISS) medlemsföreningar. Artikeln i sig har dock inga belägg för detta påstående.

I vidare mejlkommunikation mellan ISS och Sofie Löwenmark har hon hävdat tre källor som grund för sin slutledning; a) att en bloggförfattare skriver att så är fallet, b) att två stora nyhetsmedier hänvisar till densamme bloggförfattare, samt c) att en skrift om shiamuslimer i Sverige har skrivit att så är fallet. Sofie Löwenmark har även framfört som bevis för sin tes det faktum att ISS i dag listar 48 föreningar på ISS hemsida, medan det i början av februari stod att läsa att ISS samlar 51 på ISS:s hemsida.

Vidare menar hon att då ISS i ett tidigare uttalande inte tagit avstånd från AHU, eller dementerat att ungdomsföreningen tillhör ISS, kan hon dra slutsatsen att föreningen måste höra till ISS:s medlemsföreningar. Vi finner detta ett mycket märkligt sätt att resonera. Vare sig Sofie Löwenmark eller bloggförfattaren i fråga, har frågat ISS om AHU de facto tillhör Islamiska Shiasamfunden i Sverige. Inga bevis från register, korrespondens, medlemsansökningar eller dylikt har lagts fram. Vi kan inte låta bli att undra om alla föreningar ska anses ha kopplingar till alla andra föreningar tills motsatsen är bevisad?

Vad gäller det faktum att en bloggförfattare påstått att AHU står under ISS så är det under all kritik att använda sig av detta som källa, och än värre att förvänta sig att ISS ska behöva uttala sig om bloggens innehåll. Bloggförfattare runt om i landet skriver de mest absurda saker. Det finns ingen anledning för ISS att bemöda sig med att bemöta vad enskilda bloggförfattare skriver.

Sofie Löwenmark menar dock att bloggförfattarens ”undersökningar” legat till grund för nyhetsinslagen i SVT Nyheter och Expressen. Emellertid har vare sig SVT Nyheter eller Expressen gjort kopplingen ISS – AHU. Ingenstans i de artiklar som Sofie Löwenmark hänvisar till nämns överhuvudtaget ISS. Man får anta att journalisterna på SVT och Expressen haft den goda smaken att på denna punkt faktiskt ägna sig åt just journalistik. ISS har ändå, i egenskap av paraplyorganisation för shiamuslimer i Sverige, i ett uttalande tagit ställning i den fråga som SVT Nyheter och Expressen publicerat sina respektive artiklar.

 

Det som kvarstår av ”beläggen” är då skriften om shiamuslimer, publicerad 2013. I skriften som Sofie Löwenmark hänvisar återfinns en vag anmärkning om att al-Hadi Ungdomsförening är ”knuten till församlingen i Jakobsberg”. Någon närmare förklaring till vad ”anknytningen” skulle bestå i lämnas inte i skriften. Sofie Löwenmark menar dock att detta ska tolkas som att AHU är ”ungdomsförening till församlingen i Jakobsberg”.

Hon menar alltså att då ”församlingen i Jakobsberg” är en av ISS:s medlemsorganisationer, följer det att även AHU på något indirekt sätt är det. Noteras bör att resonemanget nu är annorlunda. Inte längre är påståendet att AHU är en av ISS:s medlemsorganisationer; nu är påståendet att AHU, genom att vara ”knuten till ’församlingen i Jakobsberg’”, per automatik blir en medlemsförening i en av ISS:s medlemsföreningar.

I vilket fall är även detta påstående falskt. Det stämmer att Svenska Islamiska Unionen (SIU), en förening verksam i Järfälla och den som Sofie Löwenmark menar är ”församlingen i Jakobsberg”, är medlemmar i ISS. Men AHU är inte medlemmar i ISS eller SIU. Vare sig ISS eller SIU har någonsin betraktat, registrerat eller på något sätt antytt att AHU är en medlemsorganisation hos ISS eller SIU.

Vad gäller listan på ISS medlemmar på hemsidan så är det en smal sak och helt i enlighet med den demokratiska värdegrund utifrån vilka ISS utgår i sitt arbete. Som organisation strävar ISS ständigt för att uppfylla de krav som ställs på ISS utifrån vår egen värdegrund samt från olika offentliga samverkanspartner och myndigheter. Tre församlingar sökte och beviljades medlemskap i ISS hösten 2016. Föreningarna, vars namn inte publicerats tidigare på hemsidan, är:

Al-Mustafa förening i Karlshamn
Shahrazad kvinnoförening i Karlstad
Irakiska Shaban renässans i Sthlm

Emellertid uppfyllde de inte samtliga krav vi ställer på våra medlemsföreningar. Därför har dessa har blivit ombedda att revidera strukturer och andra förhållanden. Ingen av dessa tre föreningar var AHU, eller hade kopplingar till AHU, inte heller har Sofie Löwenmark kunnat presentera några belägg för att så skulle vara fallet. I alla fall inte mer än ett antagande om att “så kan fallet ha varit”.

Man skulle kunna tro att historien slutar där, men det gör den inte. Ledare har publicerats i såväl Göteborgs-Posten (20:e mars 2017) som Svenska Dagbladet (22:e mars 2017), där man gör gällande att ISS bjudit in och gett utrymme till de predikanter som omtalas i Sofies artikel. Medan Sofie Löwenmark alltså ifrågasätter ISS:s värdegrund då hon påstår att AHU är/har varit en av ISS:s medlemmar, har skribenterna i GP och SvD gått steget längre. Man har hoppat över ett led och menar at det är ISS som har bjudit in predikanterna i fråga. Båda påståendena är alltså falska.

I början av 2016 publicerade ISS en principdeklaration. Denna finns att hitta på vår hemsida. Principdeklarationen redogör bland annat för organisationens värdegrund. Det är den som gäller för ISS, och det är den som ISS:s medlemsorganisationer har att förhålla sig till. ISS arbetar kontinuerligt med att befästa denna värdegrund – inte bara hos medlemsförsamlingarna, utan även hos deras medlemmar.

Ingen av ISS:s medlemsorganisationer har, såvitt vi vet, brutit mot denna värdegrund. AHU är inte, och har inte varit medlemmar hos ISS eller SIU. Inget annat än antaganden har presenterats till stöd för ett sådant påstående. Inget av det som sagts kan ledas i bevis.
Vare sig Islamiska Shiasamfunden eller Svenska Islamiska Unionen kan hållas ansvariga för al-Hadi Ungdomsförening.

ISS förväntar sig en dementi från Smedjan såväl som från Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet.

För Islamiska Shiasamfunden

Haider Ibrahim

Stockholm 2017-03-23

Review Overview

User Rating: 4.55 ( 1 votes)

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button