ArtiklarDagens Muslim 53LedarartiklarTidningsnummer

Grunden för Guds föreskrifter: Människans välgång och eviga lycka

Guds kärlek till människan är omfattande och manifesteras bl.a. i de föreskrifter som Han ålägger sin älskade varelse och utgår från det som gynnar eller skadar henne. Riktlinjer som profeterna har kommit med är uppdelade i fem olika kategorier och omfattar människans samtliga eventuella handlingar.
Påbjudna handlingar såsom bön, fasta, respekt mot föräldrar och sanningsenlighet. Människan är ansvarig att utföra dem eftersom de är viktiga och nödvändiga för människans utveckling. Den som ignorerar dessa kommer att drabbas av konsekvenser som manifesteras tydligast i livet efter detta.
Rekommenderade handlingar såsom olika former av välgörenhet, koranrecitation, icke-obligatoriska böner och fasta. Dessa är handlingar som är nyttiga och gynnar människans utveckling men dess övergivande tillför henne inte någon skada. De som däremot utför sådana handlingar belönas och får stora välsignelser i detta såväl som i livet härefter.
Tillåtna handlingar omfattar de flesta av tingen eller handlingarna som en människa kan göra. Dessa handlingar bär på varken positivt eller negativt värde eftersom de i sig är neutrala exempelvis såsom att promenera, sova, prata etc.
Motbjudande handlingar omfattar handlingar som har nackdelar eller kanske leder till nackdelar. Ett exempel från denna kategori är skilsmäss. Profeten lärde att den mest avskydda handlingen som dock har tillåtits är skilsmässan. Varför har Gud tillåtit något som har nackdelar? Svaret är att det beror på att ett förbud mot skilsmässa skulle medföra en större skada mot familjerna och i slutändan samhället.
Förbjudna handlingar rör sig om ting eller gärningar som skadar individen själv och ibland, direkt eller indirekt, även ens omgivning. Synder är därmed endast överträdelser mot det förbjudna eller trots mot den första, dvs. påbuden.
Med denna bakgrund förstår och betraktar vi Guds föreskrifter, dvs. att de är till för att utöka genuina fördelar och minimera nackdelar för människan.
Lägg märke till att det just är därför, i stort sett, samtliga föreskrifter kan förändras till och med till dess motsats. Det är förbjudet att äta fläsk men om människans liv hänger på att äta en bit från köttet ifråga då måste man rädda sitt liv genom att äta. Det är förbjudet att ljuga men om en oskyldig människas liv hänger på ens lögn då blir detta egentliga brott ett påbud. Att dricka vatten är tillåtet men förbjuds den stund det blir farligt för vår hälsa, exempelvis om vi har fått alltför mycket vätska i oss. Fastan är ett påbud men om läkaren säger att fastandet skadar exempelvis den med diabetes eller fostret, omvandlas detta heliga påbud till ett förbud.
Islams föreskrifter omfattar bl.a. individens sociala såväl som privata liv. Kan vi förstå de nackdelar och fördelar vilka är upphovet och bakgrunden för varje specifik föreskrift? Faktum är att vi med förnuftets hjälp kan undersöka och förstå mycket av det som dessa lagar avser hjälpa människan med. Det är dock viktigt att betona att samtliga eventuella fördelar eller nackdelar som vi hittar med dessa lagar kommer iallafall att vara våra förhoppningsvis förnuftiga och välgrundade spekulationer.

På fråga om svin vet vi att dess kött har trikiner och andra nackdelar som saknas i lammköttet. Kan vi säga att det just på grund av dessa nackdelar eller faror som Gud har förbjudit fläsk? Det kan vi inte säga om inte Gud eller Hans sändebud har meddelat oss huvudmotivet bakom förbjudet. Det kan hända att fläsk inte endast är en risk för människans kropp utan även för dennes andlighet.

När vi exempelvis ser på alkohol och vad det medför för skador för både den som dricker och exempelvis personens familj och andra i omgivningen. Kan vi därmed tro att det är därför Gud har förbjudit den? Något kanske mindre tydligt är alkoholens skada på människans andlighet och personlighet då vi vet att rusdryck berövar människan dennes förnuftiga tänkande. Kan vi med dessa och andra nackdelar som rusmedel och droger medför tro eller till och med påstå att det just är därför som Gud har förbjudit dessa rusdrycker?
Ett annat exempel på en föreskrift som rör människans sociala liv är baktal. Baktal inom islamisk kontext handlar inte endast om att tillskriva någon frånvarande människa något felaktigt som personen inte har gjort. Det räcker inom islam att nämna något som någon frånvarande har begått samtidigt som vi vet eller misstänker att den omtalade ogillar att bli kopplad till handlingen i fråga.
Vi kan förstå att baktaleri normaliserar onda handlingar som somliga har gjort och försöker dölja. Är det därför Gud förbjöd baktal? Gud fördömer baktal i Koranen och beskriver detta brott som om de delaktiga håller på att äta sin egen döde syskons lik. Avslöjandet av det dåliga som någon annan har gjort kommer att skada personens anseende i samhället och sålunda försvårar för denne att sätta en positiv vändpunkt för ens liv. Är det därför Gud har förbjudit baktal? Vad är den grundläggande faktorn som står bakom denna stora varning mot denna synd?
Troende muslimer inser, oavsett spekulativa svar på frågorna ovan, att grunden för varje föreskrift är människans lycka och välgång. Gud själv är transcendent och oändlig fullkomlig, allt gott strömmar från honom. Han stiftar lagar inte för att Han behöver vår hörsamhet eller vår dyrkan utan för att Han ser på det som kan uppstå inom eller utanför människan och kan hota hennes lycka. Just därför förskriver Han lagar som minimerar risken för hennes inre samt yttre förfall eller maximerar chansen för hennes blomstring och lycka.

 

User Rating: 4.55 ( 3 votes)

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button