ArtiklarDagens Muslim 13

Jesus Kristus enligt islam

Jesus Kristus(fvmh) födelsedag
Födelsedagen för Fredens och Kärlekens profet, Jesus Kristus (frid vare med honom), firas den 24 och 25 december. Han är en profet som Koranen tydligt säger är faderlös och hade en oskuld moder vid namn Maria, som dyrkade och tjänade Gud under hela sitt liv och till slut fick belöningen i denna och nästa värld för födandet av ett rent barn, som är den Heliga Andens förkunnare.

Kristus
Ordet ”messias”, som betyder räddare, har översatts till ”kristus” på grekiska. Därmed kallas Jesus följare för kristna. Jesus (fvmh), som äger Evangeliet och hör till Profeterna med stor viljestyrka (Ulul ’Azm), föddes i Betlehem i södra Jerusalem av en kysk moder vid namn Maria.

Jesus – en av de fem största profeterna
Alla profeters mission var inte världsomfattande och allmän. Många profeter valdes endast ut för en speciell grupp eller folk. Bland profeterna var det endast fem profeter som kom med lagar, en himmelsk bok och samhällslagar. Dessa personer var Noa, Abraham, Moses, Jesus och islams Profet Muhammed (fvmd & df). De var precis de som Koranen kallat för Profeterna med stor viljestyrka (Ulul ’Azm) och som hade en världsomfattande mission. Deras kallande till religionen var inte begränsat till en speciell grupp och de hade ett allmänt kallande och en världsomfattande mission.

Jesus är en människa.
Från islams synvinkel var alla profeter mänskliga och levde bland folket. De åt, drack och sov precis som alla andra människor. Detta är Guds tidlösa tradition, att någon bland folket ständigt väljs ut till profet. Kristus är även en storslagen profet med unika mirakel och storheter, men samtidigt en människa precis som alla andra.

Profeten Jesus namn i Koranen
I Koranen har 25 profeters namn nämnts. Bland dessa har det refererats mest till och i många kontexter talats till islams Profet (fvmh & hf). Dock har profeten Moses namn nämnts mest bland alla profeter. I Koranen har profeten Jesus namn nämnts 23 gånger med namnet ”Jesus”, 11 gånger med namnet ”Messias/Kristus” och två gånger med egenskapen ”Marias son”. Kvantiteten av användandet av dessa profeters namn beror på viktiga händelser som inträffade under deras tid och som muslimerna måste dra lärdomar från.

Tron på alla profeter
I den Heliga Koranen har det nämnts att Gud, den Upphöjde, tagit emot ett förbund från alla profeter; att de ska bekräfta andra profeter och tro på profeterna innan dem. De troende måste också tro på tidigare profeter och de lagar som uppenbarats för dem. Tron på profeten Jesus (fvmh) profetskap och hans relation till uppenbarelsens Källa hör till oss muslimers bestämda övertygelser.

Alla profeters budskap
Alla profeter har presenterat Gud, den Ende, den Immaterielle, den Evige och den som är Högre än det människan kan förstå för människorna. De har kallat människorna till att välja den eftersträvade perfektionen, som i själva verket är Gud och Källan till perfektion, dygd och alla höga värden.

Treenigheten i Koranen
Islam accepterar inte tron på Treenigheten (Fadern, Sonen och den Heliga Anden) och anser att det står i kontrast till monoteismens anda. I Koranen och Evangeliet har profeten Jesus presenterats som Guds profet, inte som Gud eller Guds son. Jesus onaturliga födelse är även ett av Guds tecken. I den Heliga Koranen har de kristnas tro kritiserats, bl. a. har följande nämnts:
”Guds [majestät] förbjuder att Han skulle ha en son; stor är Han i Sin härlighet! När Han beslutar att något skall vara, säger Han endast till det: ”Var!” – och det är. Och [Jesus själv sade:] ”Gud är min Herre och er Herre – Honom skall ni dyrka! Detta är en rak väg.”” (19:35-36)

Evangeliet
”Evangeliet” är ett grekiskt ord som betyder ”glada besked”. Jesus Kristus biografi och moraliska tal har nämnts i evangelierna, som tillsammans kallas för Nya Testamentet. Bland dessa evangelier är Matteus, Markus, Lukas- och Johannesevangeliet pålitliga för all världens kristna. Andra evangelier som är fler än 114 i antalet anser kyrkan inte vara himmelska böcker.

Review Overview

User Rating: Be the first one !

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button