ArtiklarDagens Muslim 62Tidningsnummer

Ängel kunskap (Del3)

Ängel kunskap 3

(Läs del 1 och del 2 i tidigare nummer)

I denna artikel kommer vi att fortsätta våran diskussion om vad änglar egentligen är. Vi kommer att börja från punkt 14 i denna artikel då vi slutade vid punkt 13 i den föregående artikeln. För att förstå denna artikel behöver läsaren läsa den föregående artikeln.

14. Den muslimska bönen och änglarna:
Änglar är ”på dina axlar” och dokumenterar varje dålig och bra handling du gör. Vad som menas med att kirām al kātibīn (de hedervärda författarna) registrerar mänskliga handlingar är att de; bygger och formar den mänskliga själen, de formar oss i enlighet med vår läggning, som vi kommer att kunna se som våra förkroppsligande av gärningar efter döden. De kommer att säga; se denna form eller varelse som var din handling, som vi ”spelade” in. De inspelade handlingarna har nu blivit visuella.
Adhkār som du gör kommer att förkroppsligas i paradiset. Orden som du använder, bra eller dåliga, kommer att förkroppsligas i barzakhi paradiset eller i barzakhi helvetet. Och alla dessa förkroppsliganden är byggda av änglarna som är i helvetet och paradiset. Det berömda exemplet är dhikr av tasbīḥā-tul-arba’a och herrgården (trädgården) som byggdes av änglarna i barzakhi-paradiset, vilket bevittnades av profeten i hans Mi’rāj.
Man kan inte ens utföra den muslimska bönen utan att erkänna att det finns änglar. Om du reciterar uppmaningen till bönen (adhān) och iqāma, kommer två rader av änglar att be ”bakom”dig, ett hus där minnet av Allah nämns har änglar etc.
Två av meningarna du måste säga i slutet av den muslimska bönen för att avsluta denna ritual är; ’frid vare med oss och alla rättfärdiga tillbedjare av Allah’ och ’frid vare med er.’ Den första fredshälsningen syftar på alla rättfärdiga tillbedjare, medan den sista fridshälsningen uteslutande syftar på änglarna.
”Oss” i den första fredsmeningen ’as salāmu ’alaynā wa ’alā ’ibādillā-hiṣ-ṣāliḥīn’ (frid vare med oss och med Allahs dygdiga tjänare), måste sägas av individen oavsett om han/hon ber i en församling eller om han/hon ber ensam. En av dessa ”oss” i bönen (förutom församlingen) syftar på änglarna som ber med oss. Även om personen inte säger uppmaningen till bönen eller om han ber ensam, har han fortfarande två änglar ”på sina axlar.”

Och när han når den del där han säger ”och alla rättfärdiga tillbedjare av Allah,” den meningen hänvisar tillbaka till: honom/henne, alla rättfärdiga tjänare bland mineralerna, växterna, djuren, människorna, jinns, allt som kommer från rena naturen (eftersom den har en ande), galaxerna och änglarna som alla dyrkar Allah och är hans rättfärdiga tjänare. Denna fredshälsning omfattar också alla föregående, nuvarande och framtida tjänare av Gud. I de tre ’tiderna’ så vänder du dig till det förflutnas, nuets och framtidens ’dygdiga tjänare’.
Den andra fredssatsen hänvisar direkt till änglarna. Vi använder orden ”på er”. Ordet ”ni” här är plural på det arabiska språket. Den sista meningen vänder sig alltså direkt och exklusivt till änglarna, vilket visar att änglarnas roll är en grundläggande roll i den muslimska världsbilden.

Vi kommer att diskutera detta ämne mer i nästa artikel inshā allāh.

Text SEYED WAHID ALAWI

User Rating: 4.66 ( 4 votes)

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button