0. Profeten Muhammed (fvmh & hf)Ahl-albayt (frid vare med de)ArtikelserieDagens Muslim 34Tidningsnummer

De levande miraklen – del 1 – De levande miraklen efter Profeten Muhammed (Gvhf)

Denna artikelserie startas i samband med årsdagen för profetens födelsedag den 17:e av den islamiska månaden Rabie alawal vilken infaller 15:e november i år och fortsätter – om Gud vill – till nästa årsdag.
Det finns flera metoder som kan användas för att undersöka hur sanningsenlig en person är. Ju större information som personen erbjuder är desto viktigare är att vår tro på personen skall vara på stabila grunder. När en person meddelar att han är sänd av Gud med en lära som vi behöver följa för att komma närmare vår skapare och uppnå lycka blir sanningsenlighetsfrågan enligt vårt förnuft livsviktig.
För somliga som vill förstå islam och profeten räcker det att kritiskt men öppen studera profetens bekräftade historia. Det tar inte långt tid för bedömare som inte är trångsynt att buga framför hans storhet.
Att han förlät de mest aggressiva motståndarna som hade gjort allt för att döda honom och hans följeslagare visar för vilken betraktare som helst en obeskrivlig beundransvärd karaktär. Att dessa bovar, umayyaderna, sedan kapar islam och styr muslimska världen och förvanskar profetens historia avslöjar deras obotliga ondska.
Hur kunde en person som föddes i ett förstört samhälle, fylld av förtryck, korruption och villfarelser klara sig utan att påverkas negativt? Frågan blir mer intressant när vi dessutom får veta att han redan som femårigt barn levde föräldralös.
Han skyddade inte endast sig mot sedeslöshet och olika korruptioner utan påverkade hela den arabiska halvön. Hans unika uppdrag vilket han lyckades med och hans hatfyllda motståndare, umyyaderna, visar att han var en helig människa som levde och dog för ett heligt uppdrag.
Ett annat enklare sätt att komma fram till profeternas sanningsenlighet är de mirakler med vilka Gud stödjer sina sändebud och visar att deras uppdragsgivare är Skaparen själv.
Profeten Muhammed, Guds välsignelse vare med honom och hans rättmätiga efterträdare, visade många mirakler. Han liksom de tidigare profeterna anklagades för att göra magi. Dessa mirakler avsåg väcka de som önskar vakna och blir som en tung last för trotsarna.
Så vitt det är känt finns inga bevarade mirakler som profeterna genom historien har utfört. Det finns dock en del bevarade mirakler som visar vilken sanningssökare som helst att profeten var sänd av Gud.
Bland annat en moské som är bevarad i dagens Sanaa som byggdes cirka fyra år innan profeten gick bort. Hur skulle man bygga den för att den skulle vara riktat mot Mecka?
Profeten nämner platsen där moskén får byggas och namnger ett berg och beskriver hur moskéns riktning i förhållande till berget skall vara.
Idag kan vi se hur exakt moskén är riktat mot Mecka.
Det finns andra levande mirakler som profeten lämnade bakom sig och som vi idag kan undersöka.
Det viktigaste miraklet är Koranen vilken utmanar dess förnekare att komma med ett sådant verk eller åtminstone med ett kapitel som liknar den.
Koranen rymmer många mirakel, den innehåller många historiska och vetenskapliga fakta som vetenskapen mestadels under 1900-talet har bekräftat.

Koranen, vilken uppenbarades under 23 år, påminner sina läsare att om den vore från någon annan än Gud själv skulle de ha funnit flera brister i den. Trots att verserna är uppenbarade vid olika omständigheter så finner vi Koranen vara enhetlig i sitt budskap.
Här må någon som tror sig vara insatt i Koranen att invända med att man hittar motsägande budskap i detta verk som vi muslimer påstår vara Guds ord. Vad säger Koranen om en fråga som har förvirrat filosofer och även teologer från olika religioner? Vissa verser talar ju om att vi har fri vilja därför har vissa muslimer, mutaziliter, trott att vi är oberoende varelser som har absolut fri vilja. Andra verser talar om att vi är determinerade därav tror majoriteten av muslimer att vi inte har något val alls. Därav frågan: Hur kan denna splittring vara möjligt när båda tror på en och samma Koran?

Svaret ges av Koranen själv:
Och ni kan inget vilja undantaget det som Gud, all världens Herre, vill (81:29). Denna och liknande verser presenterar ett unikt koncept samtidigt som de kombinerar tillsynes motstridiga verser. Vi har en fri vilja men är absolut beroende av att Gud skall förse oss med kraft, vilja och beslutsamhet att handla. (I en separat artikel kommer vi att behandla denna intressanta fråga.)

Det som vi här vill betona är att den som vill kan finna svaren på våra viktigaste och mest essentiella frågor i Koranen. Det räcker att man tar upp alla verser som rör ex. världens skapelse, människans natur, ledarskap, samhällens natur och utveckling.
Koranens utmaning till dåtiden och även nutidens araber att komma med ett sådant verk fortsätter eka, men syftade antagligen inte på nyssnämnda särdrag utan på det unika språket som skiljer sig från profetens egen språkstil.

Artikeln fortsätter i nästa nummer.

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button