0. Profeten Muhammed (fvmh & hf)Ahl-albayt (frid vare med de)ArtiklarBudskapet 05

Hur mycket vet ni om den största händelsen i islams historia?

Dagen ”Mab’ath” är enligt islamiska trosövertygelser den dag då Muhammed (fvmh & hf), islams Profet, officiellt valdes ut till att bli profet. Muslimer anser att han valdes ut att bli profet i grottan Hira via ärkeängeln Gabriel, som Gud skickat, och fick ansvaret att eliminera polyteism från jorden och sprida monoteism och förmedla uppenbarelsens budskap till folket. Muhammed (fvmh & hf) var vid denna tidpunkt 40 år och levde i Mecka.

Enligt muslimernas tro valdes islams Profet, Muhammed Mustafa (fvmh & hf), ut till profet den 27 Rajab under det 40:e elefantåret, 13 år innan islams profets utvandring från Mecka till Medina. Shiamuslimer firar denna dag och i islamiska traditioner har det nämnts om rekommenderade handlingar för Mabath-dagen. Åkallelse, bön och rekommenderad rituell tvagning tillhör dessa handlingar för denna dag.

Den Helige Profeten (fvmh & hf) hade enligt sin tradition gått till grottan Hira under ett par dagar för att dyrka och kontemplera. Den 27:e dagen i månaden Rajab sändes Gabriel (en av Guds fyra närmaste änglar och den som har ansvaret att förmedla uppenbarelsen från Herren till profeterna) ned till honom. Han tog tag i Profetens arm och skakade på den och sa: ”Å Muhammed, läs!”. Profeten sa: ”Vad ska jag läsa?”. Gabriel uppenbarade då de fem första verserna från den 96:e suran ”Grodden” från Gud:

I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges Namn, Läs i din Herres namn, Han som har skapat – skapat människan av en grodd som sätter sig fast! Läs! Din Herre är den Främste Givaren, som har lärt [människan] pennans [bruk], lärt människan vad hon inte visste!

Profetens (fvmh & hf) Bi’thah är den viktigaste delen av islams historia och uppenbarelsen av den Heliga Koranen började även från denna tidpunkt. Ordet ”Bi’thah” betyder ”Delegation/mission” och används som ett begrepp där betydelsen är att en människa skickas från Gud, den Upphöjde för att vägleda andra människor.

Precis som det förstås från islamiska traditioner och historiska studier har frågan om Profetens (fvmh & hf) Bi’thah diskuterats bland monoteistiska religioner gällande olika egenskaper och tecken innan Hans Excellens framträdande som profet, och många av Bokens folk och vissa bland de polyteistiska beduinerna var bekanta med detta sedan innan. Det glada budskapet om den Siste profetens (fvmh & hf) framträdande har tydligt nämnts i Toran och Evangeliet enligt Koranen och profeten Jesus (fvmh) har även gett detta goda besked om det Helige Sändebudets (fvmh & hf) mission efter att han bekräftat den Toran som uppenbarades för profeten Moses (fvmh). I dessa böcker har det t.o.m. talats om det Helige Sändebudets (fvmh & hf) och hans kompanjoners egenskaper.

Således (och precis såsom Koranen även nämner) har Bokens folks intellektuella känt till den Helige Profeten (fvmh & hf) såsom deras närmaste. Genom att vända sig till historien kan man hitta många personer som väntade på den Siste profetens (fvmh & hf) framträdande och Bi’thah. Bland dem fanns personer som t.o.m. valde att bosätta sig på platsen dit Profetens skulle utvandra eller passera i framtiden. Som ett exempel på detta kan ”munken Bahira” nämnas.

Alltså var islams Profets (fvmh & hf) Bi’thah en så pass stor händelse för framtiden för människans vägledning. Storheten av detta ledde till att Gud, den Upphöjde tog hand om träningen och uppfostran av Hans Excellens som en introduktion för denna stora angelägenhet och förberedde honom för den svåra framtid han stod inför. Flera år innan Bi’thah hade Profeten (fvmh & hf) även extraordinära spirituella upplevelser och andliga observationer som en konsekvens av denna gudomliga uppfostran och han spenderade hela denna period med renhet och andlighet.

Review Overview

User Rating: Be the first one !

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button