ArtiklarDagens Muslim 16Ledarartiklar

Okunskap om shiaislam i svenska religionsböcker

I svensk skola ska den kunskap som förmedlas vila på vetenskaplig grund. Skolan ska också vara ickekonfessionell, det vill säga att det inte får förekomma några religiösa inslag. I Sverige ska det undervisas om religion, inte i religion. Lärare, oavsett livsåskådning, måste därför förhålla sig neutral till de religiösa och sekulära livsåskådningar som ingår i ämnet religionskunskap.

Med ökad kunskap om olika religioner får vi ett samhälle som bygger på respekt för våra olika sätt att se på livet. Att det undervisas om olika religioner i skolan ger barn och ungdomar en bra allmänbildning och minskar de fördomar som finns och den intolerans som ibland visar sig på grund av okunskap.

Sverige är ett land med många olika minoriteter. För att integration ska vara möjlig måste minoriteter vilja bli en del av svenska samhället, men de som i flera generationer bott i Sverige måste också acceptera de minoriteter som finns. Först då är verklig integration möjlig. Den springande punkten är möten mellan människor och ökad kunskap.

Religionsböcker i svenska grundskolor och gymnasium har brister när det gäller islam. Om lärare följer läroböcker riskerar de att lära ut fel om vilka grunder islam vilar på. Om religionsundervisningen reduceras till att en tro på Gud endast handlar om vissa ritualer och traditioner så kan det stigmatisera denna religions anhängare. Följden blir att de barn och ungdomar som har en muslimsk tro kan ha svårt att känna igen sig i läroböckernas beskrivning av deras religion. Okunskap om olika religioner kan leda till mobbning och liknande trakasserier. Det här kan i en förlängning försvåra integrationen.

Under flera årtionden har flera svenska shiamuslimer som gått i olika skolor runtom i landet rapporterat till bland annat Imam Ali Islamic Center om undervisningen om islam. De är besvikna på några av de perspektiv som finns i religionsböcker som skriver om deras tro. En invändning är att islam endast presenteras från ett perspektiv. Vissa av dessa ungdomar har lämnat feedback till sina lärare, till rektorn, till läroboksförfattaren i fråga och till och med till utbildningsnämnden med politiker i. Än så länge verkar det som om lärobokstexterna inte rättats till.

Ett problem är att islam endast presenteras från ett perspektiv. Det främsta exemplet är det som benämns som ”grundpelare”. Många barn och ungdomar i svenska skolor har fått lära sig att islamiska trons fem grundpelare är ”trosbekännelsen, bönen, allmosan, fastan och vallfärden”. Det är sant att shiamuslimer också anser att dessa är viktiga, men de tillhör ”trosgrenarna” i vår religion. Trosgrenarna definierar inte de grundläggande aspekterna av den shiamuslimska tron. 

De trosgrunder som alla shiamuslimer världen över, inklusive svenska shiamuslimer tror på och accepterar är monoteism [tron på en Gud], Guds rättvisa, profetskap, det gudomliga ledarskapet [felfria Imamer] och återuppståndelsen efter döden. Det är oerhört viktigt att om trosgrunder inom islam tas upp i skolan så ska det framgå vilka de fem grunderna är för shiaislam. Ett alternativ för läroboksförfattare och bokförlag är att endast diskutera vad som är viktigt i alla troende muslimers liv, utan att blanda in trosgrunderna.

För att kunskapen om islam ska öka kan läroboksförfattare och bokförlag alltid kontakta svenska icke-muslimska akademiska experter inom islam. Läroboksförfattare och bokförlag är högst troligt alltid välkomna att kontakta de religiösa företrädare som finns inom olika religioner för att öka kunskapen.

Imam Ali Islamic Center arbetar ständigt för ökad förståelse av de shiamuslimska samfunden i Sverige. Centret har sedan åratal grundläggande kostnadsfritt material för skolor, till exempel texter och en kort video, som presenterar de shiamuslimska trosgrunderna. Alla intresserade skolor, men även läroboksförfattare och lärare, kan få tillgång till detta. Centret kan dessutom skicka en representant för att besvara lärare och elevers frågor om shiaislam och om shiamuslimer i Sverige. Läroboksförfattare och bokförlag, får om de vill, skicka in sina texter om islam och shiamuslimer till Centret för kommentarer.

Det är vår övertygelse att okunskapen om islam beror inte på illvilja från författare och bokförlag. För att öka kunskapen om religioner och öka integrationen måste alla dra sitt strå till stacken. Det gäller givetvis Sveriges shiamuslimer också. I Sverige är skolan, arbetsplatser, bostadsområdet och idrottsföreningar mycket bra arenor för utbyte av kunskap. Ta vara på chansen att förklara vad shiaislam är och lyssna på andra vad andra har att berätta om vad som är viktigt i deras liv. Då får vi ett samhälle där alla trivs.

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button