ArtiklarDagens Muslim 39RamadanTidningsnummer

Vad betyder “ramadan” och vad är dess egenskaper?

Enligt lexikon kommer “ramaḍan” från ordet “ramḍa’” vilket betyder intensiv värme, och verbet “ramiḍa” som betyder att bränna. Den välsignade månaden ramadan har fått sitt namn eftersom människans synder förlåts under den månaden.
Islams Profet (Guds välsignelser över honom & hans familj) sa: “Visserligen har ramadan kallats [för detta], eftersom den bränner [bort] synder.”
Ramadan är namnet på en av månmånaderna och är den enda månmånaden vars namn nämnts i Koranen.
Muslimer anser att de himmelska böckerna Den välsignade Koranen, Evangeliet, Toran, Skrifterna (Suhuf) och Psalmerna har uppenbarats under denna månad. I islamiska återberättelser har denna månad omnämnts som Guds månad och en bjudning för den noble Profetens (Gvhf) nation, och Gud den Upphöjde välkomnar Sina tjänare under denna månad med nobless och vänlighet i allra högsta grad.
Den noble Profeten (Gvhf) sa: “Månaden rajab är Guds månad, månaden sha’ban är min månad och månaden ramadan är min nations månad. Det är obligatoriskt för Gud att förlåta alla synder för den som fastar hela denna månad (ramadan), och att Han betryggar resten av hans liv och räddar honom från den smärtsamma törsten på domedagen.”
Denna månad respekteras och värderas särskilt av muslimer och den åtnjuter en speciell ställning bland dem. Ramadan är månaden för deras andliga resande, och varje år förbereder sig de troende för att välkomna denna ärade och välsignade månad genom att tillhandahålla med andliga förutsättningar. När månaden anländer mättar de sina själar med Guds välsignelser genom att entusiastiskt ge mat och brytningsmåltider till fattiga, nattvaka och tillbedja Gud, recitera Koranen och åkallelser, be om förlåtelse, ge allmosor till behövande och fasta med mera.

Ramadans värdefulla kvalitéer
Även om det inte går att nämna alla de värdefulla kvalitéer som den välsignade månaden ramadan har i denna artikel, är det dock bra att vi nämner vissa av dess viktiga egenskaper från Koranens och islamiska återberättelsers synvinkel.
1. Årets bästa månad
På grund av att den Heliga Koranen uppenbarades i den, och på grund av dess unika egenskaper, är den välsignade månaden ramadan den bästa av månårets månader. Koranen säger: “Månaden ramadan är den [månad] i vilken Koranen sändes ned som en vägledning för människorna…”
Gällande månaden ramadan sa den noble Profeten (Gvhf): “Å människor! Guds månad närmar sig er med välsignelser, barmhärtighet och förlåtelse. Det är en månad som är bättre än alla månader hos Gud, vars dagar är bättre än alla dagar, vars nätter är bättre än alla nätter och vars timmar är bättre än alla timmar. Det är en månad i vilken ni är inbjudna till Guds tillställning och gynnas av Honom. Era andetag prisar [Honom] i den och er sömn är tillbedjan i den. Era handlingar accepteras i den och era åkallelser besvaras i den… Dessa är de bästa timmarna under vilka Gud ser mot Sina tjänare med barmhärtighet…”

2 – Att få möjligheten att fasta
Under månaden ramadan har Gud, den Upphöjde, gett Sina tjänare möjligheten att fasta: “…Därmed ska den av er som närvarar i månaden fasta i den…”
Utöver de materiella och fysiska aspekterna har människan också en andlig dimension, och alla människor är i behov av speciella program för att uppnå sin önskade perfektion. Fromhet och att visa Gud aktning är ett av programmen för att stärka och utveckla den andliga dimensionen. Det vill säga att ifall man vill utveckla och träna sig andligt och nå önskad renhet och perfektion, måste man kontrollera sin själs lustar och eliminera hindren för utveckling en efter en, och inte underhålla sig med materiella nöjen och begär. Att fasta är en av de handlingar som är effektiva och användbara i detta avseende. Den välsignade Koranen säger: ”Å ni som tror! Fastan har föreskrivits för er, liksom den föreskrivits för de före er – så att ni må visa [Gud] aktning.”

Några av fördelarna med att fasta:
1. Förstärkning av fromhet, Gudsmedvetenhet och uppriktighet
Imam Sadiq (frid vare med honom) sa att Gud den Upphöjde har sagt: ”Fastan är för Mig, och Jag kommer att belöna det.”
Heliga Fatima (fvmh) sa: ”Gud gjorde fastan obligatorisk för att förstärka uppriktighet.”

2. Världsliga och eftervärldsliga straff förhindras:
Ali ibn Abi Talib (fvmh) sa: ”Fastan gör tarmarna smalare, avlägsnar kött och distanserar [en] från helvetets brännande hetta.”
Den noble Profeten (Gvhf) sa: ”Fastan är en sköld mot elden.”

3. Lugn för kropp och själ:
Fasta skänker lugn till själen, sinnet, hjärtat och även till kroppen, och ger själen och kroppen god hälsa.
Den noble Profeten (Gvhf) sa: ”Fasta för att förbli friska.”
Profeten (Gvhf) sa även: ”Magen är alla smärtors hem, och avhållsamhet (från att äta) är den högsta medicinen.”
Imam Baqir (fvmh) sa: ”Fastan och vallfärden gör hjärtan lugna.”
Imam Ali (fvmh) sa: ”Gud skyddar Sina troende tjänare genom böner, zakat (skatten) och seriositet i att fasta de obligatoriska fastorna (under ramadan), för att ge lugn till deras kroppsdelar, ödmjukhet till deras ögon, anspråkslöshet till deras själar och foglighet till deras hjärtan.”

4. Satans påverkan förhindras:
Ali ibn Abi Talib (fvmh) sa till den noble Profeten (Gvhf): ”Å Guds Sändebud! Vad håller Satan borta från oss?” Den ärade Profeten (Gvhf) sa: ”Fastan gör hans ansikte svart och allmosa bryter ryggen på Satan.”

5. Jämställdhet mellan rika och fattiga:
En fastande person tänker på de fattiga och behövande när den är hungrig och törstig, och som en konsekvens av det rusar den till deras hjälp.

6. Återupplivning av moraliska dygder
Fastan gör så att folk får känna av hunger och törst och får dem att inse sitt behov i den kommande världen. Som ett resultat av hunger och törst kommer fastande personer att bli ödmjuka, anspråkslösa, tillmötesgående, lärda, tålmodiga och söka Guds tillfredsställelse och belöning, och därmed kommer de att förtjäna belöning.
Fasta leder till avhållsamhet från begär, uppmanar de fastande till gott och att de ska utföra sina plikter, vägleder dem till belöning, och låter dem känna av de svårigheter och den törst och hunger som behövande och fattiga runt om i världen drabbats av.

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button