0. S. Fatemeh Zahra (fvmh)Ahl-albayt (frid vare med de)ArtiklarBudskapet 03

Mästarinnan Fatimas (fvmh) omfattande kunskap

Den 11 februari 2017 eller den 13 Jamadi al-Awwal år 1438 e.h. är enligt en tradition martyrdagen för Fatima Zahra (fvmh), den Heliga Profetens (fvmh & hf) dotter, Imam Alis (fvmh) fru och den nobla modern till Imam Hassan och Imam Hussein (fvmd). Gällande dagen då Hennes Excellens Zahra (fvmh) gick bort finns det ett par åsikter bland historieböckerna. Vissa historiker har nämnt denna tid som 40 dagar, och enligt vissa sex månader, efter Profetens (fvmh & hf) bortgång. Även har två datum nämnts i traditioner som nått oss från Imamerna (fvmd). Väldigt många av de shiitiska lärda anser datumet som är 95 dagar efter Profetens bortgång vara mer autentiskt.
I detta nummer av tidningen Budskapet vill vi titta lite extra gällande islams viktigaste kvinnas omfattande kunskap.
Även om Fatima Zahra (fvmh) inte är en Imam enligt shiamuslimer, så är hennes position och ställning hos Gud, bland muslimer och speciellt shiamuslimer inte bara inte lägre än de andra Imamernas ställning, snarare är H. Exc. likvärdig de Troendes ledare och har en högre position än de övriga rena Imamerna (fvmd).
Om vi vill förstå Fatimas (fvmh) kunskapsnivå och ta reda på en del om det, är det lämpligt om vi tar en titt på hennes tal om Fadak; må det vara där hon yttrar de stadigaste meningarna om monoteism och Herrens heliga natur, eller då hon gör sin förståelse och åsikt om den Helige Profeten tydlig, eller i en predikan då hon ger en kortfattad kommentar om det gudomliga ledarskapet.
”All lov och pris tillhör Gud för det Han har skänkt, tacksägelsen tillhör Honom för det Han har inspirerat, prisningen för det Han har sänt, av alla de välsignelser som Han skapat och de frikostiga gåvorna som Han har skänkt, och de otaliga tjänster Han gjort oss, vilka vi saknar förmågan av att räkna, och vars gräns är för vidsträckt för oss att förstå. Han bjöd in dem (människorna) till att tacka för välsignelserna för att de skulle ökas och genom att utöka dem uppmärksammade Han [Sina] skapelser att prisa Honom för dem.
Jag vittnar om att det inte finns någon gud förutom Gud. Han är [Gud] ensam, utan någon kompanjon. Detta konstaterande har gjort hängivenhet och uppriktighet till dess tolkning, hjärtan till dess förbindelse och gjort det rationellt för betänkande. Det är omöjligt för ögon att skåda Honom, för tungor att beskriva Honom och att förstå Hans natur genom att fantisera.
Han har frambringat allting, men inte från någonting som existerade innan dem. Han har skapat dem utan att imitera någonting som liknar dem, med Sin makt och vilja, utan att Han var i behov av deras existens eller att det skulle finnas någon fördel för Honom i att forma dem, snarare för att Hans visdom skulle upprättas, att lydnad till Honom skulle observeras, att Hans makt skulle manifesteras, att Hans skapelser skulle dyrka Honom och högakta Hans inbjudan. Sedan ordnade Han belöning för lydnad till Honom och straff för olydnad till Honom för att skydda Sina tjänare från Hans vrede och föra dem till Hans paradis.
Jag vittnar även att min fader, Muhammed (fvmh), är Hans tjänare och sändebud. Gud valde ut honom innan Han sände honom, gav honom hans namn och valde honom till att vara profet. När skapelserna var dolda i det övernaturliga, fria från materiella egenskaper, och var på gränsen till icke-existens, valde Gud, den Upphöjde, honom p.g.a. Sin kunskap om alla framtida ärenden och Sin kontroll över tidsrymdens händelser och Sin fullständiga förståelse om alla ärendens öden.
Gud har skickat honom för att verkställa Sitt ärende, skriva under Sitt beslut och implementera Sin barmhärtighet. Han (Muhammed (fvmh)) vittnade om nationernas splittring i religion, att de var besatta av sina eldar, dyrkade sina statyer och att de förnekade Gud, trots deras vetskap om Honom.
Därmed lyste Gud upp deras mörker m.h.a. min fader, Muhammed (fvmh), och löste deras hjärtproblem, tog bort hinderna från deras seenden och placerade honom bland folket för att vägleda dem. Därmed räddade Han dem från vilseledning och fick dem att se igen, vägledde dem till den stabila religionen och kallade dem till den raka vägen.
Sedan valde Gud att föra tillbaka honom till Sig utav barmhärtighet, preferens, längtan och generositet. Muhammed (fvmh) är nu befriad från denna världs svårigheter och omringad av goda änglar, den väldigt förlåtande Herrens tillfredsställelse och närheten av den allsmäktige Konungen.
Må Gud välsigna min fader, som är Hans profet, förtrogne, utvalde bland skapelserna och uppriktige vän. Må Guds fred, barmhärtighet och välsignelser vara över honom!”

Läs hela predikan och mer om Fadak-händelsen på www.zahra.se

Review Overview

User Rating: Be the first one !

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button